مصاحبه ها

» فایلهای صوتی از مصاحبه:

 

———————————————–

———————————————–

———————————————–

———————————————–

مصاحبه با علیرضا جواهری – الهام ثنا پور -ماهنامۀ عاشقانه – اسفند ۱۳۸۷
—————————————————-