گلچین دو (مجموعه آثار رضا شفیعیان برای سنتور جلد دوم) – علیرضا جواهری

< بـــعدیقبـــــلی >

golchin2-shafiean-javaheri

گلچین دو (مجموعه آثار رضا شفیعیان برای سنتور جلد دوم)
گردآوری و آوانگاری علیرضا جواهری
ناشر : انتشارات چکاد هنر
قطع رحلی
تاریخ نگارش زمستان ۱۳۸۳
تاریخ نشر بهار ۱۳۸۶

عنوان قطعات

۱- مقدمه شور – شورسل
۲- چهارمضراب شور – شورسل
۳- چهارمضراب بیات ترک – بیات ترک(سی بمل)
۴- رنگ بیات ترک – بیات ترک(سی بمل)
۵- چهارمضراب دشتی(۱) – دشتی ر
۶- چهارمضراب دشتی(۲) – دشتی لا
۷- چهارمضراب دشتی(۳) – دشتی می
۸- چهارمضراب سه گاه (۱) – سه گاه (لاکرن)
۹- چهارمضراب سه گاه (۲) – سه گاه (لاکرن)
۱۰- رنگ سه گاه – سه گاه (لاکرن)
۱۱- پنج ضربی مخالف سه گاه – سه گاه (می کرن)
۱۲- چهارمضراب همایون – همایون سل (لاکرن)
۱۳- پیش درآمد اصفهان – اصفهان دو
۱۴- چهارمضراب اصفهان – اصفهان دو
۱۵- چهارمضراب اصفهان – اصفهان سل
۱۶- چهارمضراب ماهور(۱) – ماهور(سی بمل)
۱۷- چهارمضراب ماهور(۲) – ماهور دو
۱۸- چهارمضراب ماهور(۳) – ماهور دو
۱۹- چهارمضراب چهارگاه – چهارگاه لا

http://www.