گلچین ۱ (مجموعه آثار رضا شفیعیان برای سنتور جلداول) – علیرضا جواهری

< بـــعدیقبـــــلی>

golchin1-alireza-javaheri-m

گلچین ۱ (مجموعه آثار رضا شفیعیان برای سنتور جلداول)
گردآوری و آوانگاری علیرضا جواهری
ناشر : انتشارات چکاد هنر
قطع رحلی
تاریخ انتشار فروردین ۱۳۷۹

فهرست قطعات

۱- پیش درآمد ابوعطا – ابوعطا دو
۲- چهارمضراب ابوعطا – ابوعطا دو
۳- چهارمضراب حجاز – ابوعطا دو
۴- رنگ ابوعطا – ابوعطا دو
۵- پیش درآمد ابوعطا ( ۲) – ابوعطا دو
۶- چهارمضراب ابوعطا ( ۲) – ابوعطا دو
۷- چهارمضراب حجاز ( ۲) – ابوعطا دو
۸- چهارمضراب اوج – شورسل
۹- مقدمه بیات ترک – بیات ترک (سی بمل)
۱۰- پنج ضربی بیات ترک -بیات ترک (سی بمل)
۱۱- چهارمضراب داد – بیات ترک (سی بمل)
۱۲- رنگ بیات ترک – بیات ترک (سی بمل)
۱۳- پیش درآمدهمایون – همایون سل (لاکرن)
۱۴- چهارمضراب همایون – همایون سل (لاکرن)
۱۵- چهارمضراب چکاوک – همایون سل (لاکرن)
۱۶- چهارمضراب بیداد – همایون سل (لاکرن)
۱۷- رنگ همایون – همایون سل (لاکرن)
۱۸- چهارمضراب اصفهان – اصفهان فا

https://www.