شعر بی واژه (مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان برای سنتور جلد چهارم)

< بـــعدیقبـــــلی >

sher-bivaje-4-alireza-javah

شعر بی واژه (مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان برای سنتور جلد چهارم)

گردآوری و آوانگاری محسن غلامی
ویرایش و نگارش علیرضا جواهری
ناشر : انتشارات چکاد هنر

قطع رحلی تاریخ انتشار زمستان ۱۳۸۹

مقدمه کتاب شعر بی واژه

فهرست

۱افشاری مرکب درآمد اول افشاری

۲-افشاری مرکب کرشمه

۳-افشاری مرکب -درآمد دوم افشاری

۴-افشاری مرکب فرود به افشاری

۵-کنسرت نوا گروه عارف (پاریس)

۶-دو ضربی نوا

۷-کنسرت افشاری درآمد اول

۸-دومضراب افشاری

۹-آواز افشاری

۱۰-درآمد دوم افشاری

۱۱-سخن دوست نوا

۱۲-سخن دوست – کرشمه

۱۳- چهارمضراب نوا

۱۴-سخن دوست درآمد دوم نوا

۱۵- آواز نوا

۱۶- سخن دوست -مجسلی

۱۷-صبح مشتاقان ابوعطا

۱۸- صبح مشتاقان درآمد دوم

۱۹- صبح مشتاقان تحریر ابوعطا

۲۰-صبح مشتاقان کرشمه

۲۱- صبح مشتاقان حجازو کرشمه

۲۲-صبح مشتاقان -اوج

۲۳- صبح مشتاقان عشاق

۲۴- صبح مشتاقان فرود به ابوعطا

۲۵- تکنوازی سنتور -شور

۲۶-تکنوازی سنتور درآمد دوم شور

۲۷-تکنوازی سنتور-شهناز

۲۸- تکنوازی سنتور آواز دشتی

۲۹-تکنوازی سنتور -حاجیانی


https://www.